REKLAMAČNÍ ŘÁD


 

REKLAMAČNÍ ŘÁD - fotoslužby

Cílem AZ FOTO s.r.o. je poskytovat služby a dodávat výrobky v široké nabídce a v nejvyšší kvalitě. Pokud dojde k nějakému pochybení, uplatněte prosím svoji reklamaci bez zbytečného odkladu dle našeho Reklamačního řádu. Přijatou reklamaci posoudíme a vynasnažíme se vyřešit v co nejkratším termínu a k Vaší spokojenosti.

1. Úprava právních vztahů

Smluvní úprava právních vztahů vychází ze Všeobecných obchodních podmínek AZ FOTO s.r.o.

2. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí fotozakázky. Objednává-li Zákazník fotoslužby jako spotřebitel, tj. bez uvedení IČO a případně DIČ, sjednává se záruční doba v délce 24 měsíců. V ostatních případech se sjednává záruční doba v délce 6 měsíců.

3. Reklamace vady

Při nedodržení smluvních závazků ze strany Zhotovitele má Zákazník právo na reklamaci či odstoupení od smlouvy.

Reklamace vyřizuje Zhotovitel bezodkladně, nejpozději však do 30 dní ode dne uplatnění reklamace.

V případě nespokojenosti s kvalitou zhotovení fotozakázky Zákazník doručí kompletní fotozakázku k posouzení Zhotoviteli, a pokud námitky budou shledány důvodnými, Zhotovitel provede opravu. Pokud Zhotovitel není schopen dodržet stanovené lhůty k přepracování (viz. termíny dodání jednotlivých produktů), je povinen Zákazníka informovat a určit náhradní termín vyřízení reklamace.

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní fotozakázku k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Reklamace musí být nahlášena neprodleně po zjištění vady. Doporučujeme Zákazníkovi uplatnit reklamaci co nejdříve, nejlépe do jednoho měsíce. Reklamace zaslané Zhotoviteli na dobírku nebudou Zhotovitelem v žádném případě přijaty.

Každá reklamace musí obsahovat reklamované zboží, daňový doklad a původní zakázkový sáček nebo potvrzení internetové objednávky. V případě objednávky na prodejně musí Zákazník rovněž dodat původní objednávková data na původním paměťovém médiu.

V případě záměny je nutné vrátit kompletní reklamovanou fotozakázku zpět a sdělit podrobně motivy chybějící fotozakázky nebo podrobnosti k paměťovému médiu či filmu. Nepodaří-li se reklamaci vyřídit dohledáním a zasláním správné fotozakázky, poskytne Zhotovitel Zákazníkovi finanční náhradu v maximální hodnotě ztraceného materiálu, nebo Zhotovitel Zákazníkovi vydá jako náhradu nový materiál stejného druhu a kvality, případně i poštovné, nedohodnou-li se na jiném způsobu řešení.

Při nedodržení doby sjednané pro zhotovení fotozakázky bude Zákazníkovi poskytnuta sleva ze stanovené ceny ve výši maximálně 10%. Den příjmu fotozakázky ke zpracování se do sjednané doby nezapočítává.

3.1. Reklamace fotozakázky zaslané prostřednictvím externího přepravce

Při převzetí zásilky, dodané prostřednictvím smluvního přepravního partnera, je Zákazník povinen vizuálně zkontrolovat její stav. V případě zjevné vady (např. viditelné poškození obalu), Zákazník buď odmítne převzít poškozenou zásilku nebo tento stav ihned oznámí přepravci, sepíše s řidičem na místě protokol o poškozené zásilce do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné vady u fotozakázky.

Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen z důvodu přepravy, uplatňuje reklamaci nejpozději do dvou dnů po převzetí zásilky.

Při poškození obsahu zásilky České pošty je nutné reklamaci uplatnit na kterékoliv pobočce České pošty. Následně Zákazník informuje o poškození zásilky Zpracovatele protokolem o reklamaci od České pošty zasláním na email kancelar@azfoto.cz , nebo fyzickým zasláním protokolu na sídlo firmy Zpracovatele.

Při poškození obsahu zásilky dopravce PPL a DPD Zákazník reklamaci uplatní emailem na adrese kancelar@azfoto.cz  zasláním čísla balíku, čísla objednávky a fotodokumentací (foto balíku tak, aby byl čitelný štítek, foto balíku s případnou nálepkou "křehké", foto případného poškození balíku, foto poškozeného produktu, foto "jak bylo zabaleno" -  aby bylo vidět případné použití bublinkové fólie či jiné ochrany).

V případě reklamace vady u fotozakázky zaslané prostřednictvím smluvního přepravního partnera, uplatňuje Zákazník reklamaci přímo u Zhotovitele telefonicky nebo e-mailem na adrese kancelar@azfoto.cz s identifikací reklamované fotozakázky (číslo fotozakázky) a popisem důvodu reklamace s přiloženým snímkem, zobrazujícím vadu fotozakázky. Zhotovitel následně posoudí reklamaci a pokud námitky budou shledány důvodnými, provede opravu fotozakázky a odešle ji. Pokud je nutné osobní posouzení reklamace, je Zhotovitel povinen Zákazníka kontaktovat a domluvit se s ním na zaslání reklamované zásilky zpět Zhotoviteli.

3.2. Reklamace fotozakázky vyzvednuté na prodejně Zhotovitele

Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje Zákazník v provozovně Zhotovitele, kde byla fotozakázka vyzvednuta, nebo na libovolné prodejně Zhotovitele.

K reklamaci je nutné předat kompletní fotozakázku. Zaměstnanec provozovny zkontroluje kompletnost fotozakázky a sepíše se Zákazníkem reklamační list. Reklamační list musí obsahovat číslo fotozakázky, cenu uhrazené fotozakázky, jméno a kontakt na Zákazníka (telefon, e-mail) a jasný popis důvodu reklamace. Zhotovitel následně posoudí reklamaci a pokud námitky budou shledány důvodnými, provede opravu fotozakázky.

4. Vlastnosti zhotovené fotozakázky, které nemohou být předmětem reklamace

4.1 Odlišná barevnost každé jednotlivé zhotovené části fotozakázky, v případě, že Zákazníkovi je dle uzavřené smlouvy vyráběno více typů výrobků - vzhledem k různým podkladovým materiálům (různé druhy papíru, různé fotografické a tiskové technolgie) nelze zaručit úplnou barevnou shodu mezi různými tiskovými materiály.

4.2 Odlišná barevnost fotografií oproti fotografiím, které si Zákazník dříve dělal klasickou cestou (tisk nebo expozice na fotopapír) - vzhledem k tomu, že klasické fotografie jsou vyráběny jinou technologií a na jiný materiál než digitální fotografie, nelze zaručit úplnou barevnou shodu.

4.3 Snížená kvalita, daná nízkým rozlišením dodaných obrazových souborů (fotografií) Zákazníkem, nemůže být předmětem reklamace.

4.4 Tmavé, světlé nebo barevně nevhodné provedení tisku v případě Zákazníkem vybrané volby zpracování "Bez korekcí".

4.5 Bílé pruhy po stranách tisku v případě Zákazníkem vybrané volby zpracování "Plný formát" či "Beze změny velikosti".

5. Závěrečná ustanovení

Smyslem tohoto reklamačního řádu je zajistit, aby Zákazník nebyl na svých právech a oprávněných zájmech krácen. Tohoto cíle lze dosáhnout tehdy, jestliže reklamační požadavky budou uplatněny včas, řádně a při respektování vzájemných práv a povinností, jakož i při poskytnutí potřebné součinnosti obou smluvních stran.

U fotozakázek zpracovaných laboratořemi AZ FOTO s.r.o. nejsou předmětem zpracování profesní filmy umělecké, publicistické, archivní či významné dokumentární ceny. Ke zpracování nejsou přijímány fotopřístroje pro vícenásobné použití, při jejichž zaslání Zhotovitel neručí za jejich případnou ztrátu.

POTŘEBUJETE PORADIT? 
?
X