ukazka

Kde se mohu nechat vyfotografovat?


Na našich prodejnách v centru Prahy a Brna Vás vyfotografujeme na počkání. Děláme všechny typy dokladových fotografií od běžného formátu 3.5 x 4.5 cm, přes snímky na víza 5 x 5 cm, až po libovolnou atypickou velikost dle domluvy s personálem na prodejně.

Využijte akci na 8 kusů fotek za super cenu!

Pokud nepotřebujete papírové fotografie, můžeme Vás pouze vyfotografovat a tyto snímky uložit v elektronické podobě na CD, USB či je poslat na Váš Email. Potřebujete-li pěknou fotku na občanský průkaz od profesionálního fotografa, dokážeme Vaši fotografii také poslat pomocí elektronické žádosti o vydání občanského průkazu na Ministerstvo vnitra ČR.

Náš odborně vyškolený personál Vás vyfotografuje podle Vašich představ a požadavků, nechá Vám dostatečný prostor pro přípravu a samozřejmostí je i výběr z několika záběrů. Pokud již máte pořízené dokladové fotografie na filmu, nebo v digitální podobě, můžete si u nás z těchto snímků přiobjednat další kusy.
AZ FOTO Praha Václavské náměstí
Pasáž Alfa
ukazka
Průkazové fotografie Doba vyhotovení Cena
Vyfotografování
4 ks dokladové foto 3.5x4.5 cm do 10 min 140
8 ks dokladové foto 3.5x4.5 cm do 10 min 159
4 ks foto na víza 5x5 cm do 10 min 140
Atypický formát dle individuální domluvy do 20 min 140
+ Elektronický formát (USB,E-mail) + 5 min +30
Fotografie pouze v elektronické podobě do 10 min 140
Přiobjednávky
4 ks dokladové foto 3.5x4.5 cm do 24 hod 90
4 ks dokladové foto 3.5x4.5 cm do 1 hod 110
8 ks dokladové foto 3.5x4.5 cm do 24 hod 109
8 ks dokladové foto 3.5x4.5 cm do 1 hod 129
4 ks foto na víza 5x5 cm do 24 hod 90
4 ks foto na víza 5x5 cm do 1 hod 110

Více o prodejně | Ceník minilabu na prodejně

AZ FOTO provozovny Brno

Brno Solniční

ukazka

Brno Zvonařka

ukazka

Brno Pekařská

ukazka

Více o prodejně
Ceník minilabu na prodejně

Více o prodejně
Ceník minilabu na prodejně

Více o prodejně
Ceník minilabu na prodejně


Průkazové fotografie Doba vyhotovení Cena
Vyfotografování
4 ks dokladové foto 3.5x4.5 cm do 10 min 140
8 ks dokladové foto 3.5x4.5 cm do 10 min 159
2 ks foto na víza 5x5 cm do 10 min 140
4 ks foto na víza 5x5 cm do 10 min 159
Atypický formát dle individuální domluvy do 20 min 140
+ Elektronický formát (USB,E-mail) + 5 min +30
Fotografie pouze v elektronické podobě do 10 min 140
Přiobjednávky
4 ks dokladové foto 3.5x4.5 cm do 24 hod 60
4 ks dokladové foto 3.5x4.5 cm do 1 hod 80
8 ks dokladové foto 3.5x4.5 cm do 24 hod 79
8 ks dokladové foto 3.5x4.5 cm do 1 hod 99
2 ks foto na víza 5x5 cm do 24 hod 60
2 ks foto na víza 5x5 cm do 1 hod 80
4 ks foto na víza 5x5 cm do 24 hod 79
4 ks foto na víza 5x5 cm do 1 hod 99

Na jaké doklady mohu fotografie od vás použít?


Standardní průkazové fotografie 3.5 x 4.5 cm je možné použít jak na občanské průkazy, tak na řidičské průkazy, jízdní a jiné nejrůznější legitimace a na vízové doklady do většiny zemí.

U víz do USA a některých dalších zemí je třeba předložit fotografie atypického rozměru 5 x 5 cm, které Vám vyhotoví naše vybrané prodejny.

Fotografie nelze použít na pasový doklad. Na tento doklad budete vyfoceni přímo na úřadě při jeho pořizování.

Jak postupovat při končícím občanském průkazu?


Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu, může občan podat žádost:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22.

 • v elektronické podobě místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanovenémformuláři za těchto podmínek:

  • lze použít digitalizovanou fotografii občana a jeho podpis z evidence cestovních dokladů, od 1. ledna 2013 i z evidence občanských průkazů, jestliže od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana,
  • žádost se zasílá prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.


Na úřadě předložte originální doklady či ověřené opisy nebo ověřené kopie:

 • Dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.

 • Jednu fotografii, je-li vydáván občanský průkaz se strojově čitelnými údaji.

 • Občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu,

 • Občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list.

Přejato ze stránek Ministerstva vnitra.

Jak postupovat při končícím řidičském průkazu?


Se žádostí o nový řidičský průkaz je možné se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností či na magistrát města, příslušný podle místa trvalého bydliště žadatele. Předložte následující originální doklady či jejich ověřené opisy či kopie:

 • Vyplněnou žádost o vydání řidičského průkazu. Žádost o vydání řidičského průkazu musíte podat pouze na originálním tiskopisu. Tiskopisy žádostí o vydání řidičského průkazu jsou k dispozici na všech příslušených úřadech.

 • Doklad totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas).

 • Starý řidičský průkaz, v případě jeho zničení, poškození, ztráty či zcizení též oznámení o odcizení z oddělení policie ČR.

 • Jednu průkazovou fotografii.

Přejato ze stránek Ministerstva dopravy.

Jaká kritéria musí splňovat fotografie na občanský průkaz?


Na oficiální průkazovou fotografii je kladena řada podmínek a kritérií. Uvádíme je pro ilustraci, neboť jejich dodržení a splnění je již naší poviností, nikoliv Vaší starostí.

 • Fotografie nebo obrazové záznamy používané pro občanský průkaz slouží k identifikaci držitele daného dokladu. Musí splňovat požadavky zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 66 6416 "Fotografie a obrazové záznamy pro osobní doklady".

 • Fotografie nebo obrazový záznam ve tvaru obdélníku postaveného na kratší stranu může být barevný nebo černobílý. Rohy mohou být rovné nebo zaoblené a rozměry jsou 35 x 45 mm. Příslušný materiál použitý pro výrobu portrétu pro osobní doklady musí být testován z hlediska dlouhodobé obrazové stálosti a schválen podle normy ČSN 66 6416 ve VUZORT a.s., akreditované zkušební laboratoři č. 1198.

  ukazka

 • Musí ukazovat hlavu a ramena zobrazované osoby a musí odpovídat současné podobě občana.

 • Zobrazovaná osoba musí být bez brýlí s tmavými skly (s výjimkou nevidomých) a bez pokrývky hlavy (není-li její použití odůvodněno zdravotními nebo náboženskými důvody; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana).

 • Doporučuje se, aby pozadí bylo bílé až světlemodré, přičemž je povolen plynulý přechod těchto barev.

 • Pozadí nesmí být členité např. tvořené krajinou nebo částmi krajiny, budovami nebo částmi budov, nesmí ukazovat další osoby nebo části dalších osob. Vzhledem k tomu, že fotografie nebo obrazový záznam je digitalizován pomocí scanneru a poté vytištěn přímo do dokladu, doporučuje se používat pozadí jednolité a co nejsvětlejší, přičemž nesmí dojít ke splynutí pozadí se zobrazovanou osobou.

  ukazka ukazka ukazka
  ukazka ukazka ukazka ukazka

 • Osoba musí být zobrazena v předním čelném pohledu (tzv. en face), přičemž její pohled musí směřovat do objektivu.

  ukazka ukazka

 • Výška obličejové části hlavy, tj. vzdálenost od kořene nosu k bradě, musí být minimálně 13 mm. Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie nebo obrazového záznamu musí být minimálně 2 mm.

  ukazka ukazka ukazka

 • Osvětlení použité při fotografování nesmí vytvářet odlesky, které by skryly nebo výrazně pozměnily charakteristické identifikační znaky zobrazované osoby (např. odlesky na sklech brýlí, které by nedovolily rozpoznat tvar očí).

 • Negativ ani pozitiv fotografie nebo obrazový záznam nesmí být retušován a ani jinak upravován.

 • Fotografie nebo obrazový záznam nesmí být znečištěn, pomačkán, potrhán nebo potištěn jakýmkoliv razítkem.

 • Barevná hustota musí být optimální. Fotografie nebo obrazový záznam nesmí být příliš tmavý ani příliš světlý a kontrast nesmí být velký ani malý.

  ukazka ukazka ukazka


zavřít